Menu Zamknij

Czym jest i czemu służy gospodarka odpadami firmy?

Czym jest i czemu służy gospodarka odpadami firmy?

Gospodarka odpadami to jedna z istotnych kwestii związanych z prowadzeniem własnej działalności. Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju regulacjami prawnymi, większość przedsiębiorców jest zobowiązana do gospodarki odpadami firmy. Za jedno z największych źródeł odpadów w Europie uznaje się budownictwo. Gospodarka odpadami w firmy z branży budowlano-remontowej wiąże się zatem ze sporym wyzwaniem. Czym dokładnie jest gospodarka odpadami firmy i czemu służy? Tego dowiesz się z naszego najnowszego artykułu. Zapraszamy do lektury!

Czym jest gospodarka odpadami firmy?

Najprościej rzecz ujmując, gospodarka odpadami to wytwarzanie odpadów oraz gospodarowanie nimi. Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (dalej: U.o.), odpadem nazywamy każdą substancję lub każdy przedmiot, których posiadacz pozbywa się, ma zamiar się pozbyć albo też do których pozbycia się jest zobowiązany. W branży budowlano-remontowej są to: odpady z gruzu (odpady z betonu oraz gruz betonowy, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady z materiałów ceramicznych, gruzu ceglanego i betonu); odpady opakowaniowe z budowy i remontów (tworzywo sztuczne, szkło, drewno); odpady ze styropianu waty mineralnej lub wełny mineralnej; odpady z papy termicznej i wreszcie zmieszane odpady budowlane.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, prawidłowa gospodarka odpadami w Polsce to, obok wytwarzania ich, gospodarowanie odpadami. W jego zakres wchodzi zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów, nadzór nad nimi, unieszkodliwianie ich oraz obrót odpadami. Wyróżniamy dwie podstawowe kategorie odpadów: komunalne i przemysłowe. Pierwsze z nich wiążą się z nieprzemysłową działalnością człowieka i powstają w gospodarstwach domowych bądź też, pomimo pochodzenia od innych wytwórców, ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów wytwarzanych w tych gospodarstwach. Odpady przemysłowe, jak sama nazwa wskazuje, to natomiast te, które powstają na skutek działalności gospodarczej. Każda firma, która wytwarza odpady inne niż komunalne, ma obowiązek prowadzenia ewidencji tych odpadów. Formalności te odbywają się poprzez rejestr BDO.

Czemu służy gospodarka odpadami firmy?

Racjonalna gospodarka odpadami, zarówno komunalnymi, jak i przemysłowymi, to w dzisiejszych czasach to jeden z niekwestionowanych priorytetów w ekologicznej polityce każdego nowoczesnego państwa. W Polsce, według analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego z końca 2020 r., prawie 90% wytwarzanych w odpadów to odpady przemysłowe. Gospodarka odpadami firmy ma zatem niebagatelny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, a także zdrowia publicznego. Niewłaściwe składowanie, przetwarzanie czy usuwanie odpadów może mieć poważne skutki, stąd też gospodarka odpadami uregulowana została wieloma ustawami, a także rozporządzeniami wykonawczymi.

Każdy wytwórca odpadów, zgodnie z art. 27. U.o., zobowiązany jest do ich należytego zagospodarowania. W przypadku firm z branży budowlano-remontowej mowa tu o wywozie gruzu, odpadów budowlanych, śmieci remontowych oraz odpadów opakowaniowych. Podstawową powinnością posiadacza odpadów, a także ich wytwórcy, jest, wg art. 66. U.o. bieżące prowadzenie zarówno ilościowej, jak i jakościowej ich ewidencji (nie dotyczy to podmiotów produkujących wyłącznie odpady komunalne). Według art. 67. U.o. większość firm ewidencję taką powinno prowadzić w formie karty ewidencji odpadów oraz karty ich przekazania.

Podsumowując, prawidłowa gospodarka odpadami firmy pomaga chronić zasoby naturalne, środowisko i ludzkie zdrowie. Przedsiębiorstwa działające w branży budowlano-remontowej muszą mierzyć się z wyjątkowo dużą liczbą problemów związanych z zarządzaniem odpadami. Doskonałym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z firmą zajmującą się kompleksowym wsparciem przedsiębiorstw w zakresie organizacji wywozu odpadów i zarządzania dokumentacją w systemie BDO na każdym etapie. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!