Menu Zamknij

Czym jest Karta Przekazania Odpadu (KPO) i kto musi ją wypełniać?

Karta Przekazania Odpadu to oficjalny dokument potwierdzający oddanie określonych śmieci podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru, transportu lub utylizacji. Dokument ten przygotowuje posiadacz odpadów, który przekazuje je odbiorcy. KPO pozwala prowadzić ewidencję odpadów i kontrolować ich drogę od wytworzenia aż do utylizacji.

Karta Przekazania Odpadu – co to jest?

Karta Przekazania Odpadu (lub często używana nazwa: Karta Przekazania Odpadów), to dokument, w którym osoba odpowiedzialna za odpady (ich wytwórca lub posiadacz) potwierdza ich zgodne z przepisami przekazanie uprawnionemu podmiotowi (zwykle firmie transportującej śmieci, lub też upoważnionej do ich utylizacji/przeprowadzenia odzysku).

Każdy transport odpadów musi być potwierdzony indywidualnym dokumentem KPO – nie istnieją wyjątki od tej reguły, nie jest również możliwe wystawianie zbiorczej Karty Przekazania Odpadów dla kilku transportów jednocześnie. Kartę można wypełnić i wystawić jedynie elektronicznie, przez system BDO (dokumenty wytworzone poza tym systemem nie są wiążące w świetle prawa).

Kto wystawia Kartę Przekazania Odpadu? Obowiązek ten spoczywa na posiadaczu/wytwórcy śmieci. Każde przekazanie odpadów innemu podmiotowi (najczęściej firmie transportującej/unieszkodliwiającej odpady) musi zostać potwierdzone wypełnieniem KPO.

Karta KPO – jak ją wypełnić w 2022 roku?

Do niedawna Karty Przekazania Odpadów można było wypełniać w formie papierowego formularza. Jak wspomnieliśmy wcześniej, obecnie jest to możliwe jedynie przez elektroniczny system BDO. System jest intuicyjny i prosty w obsłudze, dlatego cały proces nie powinien sprawić większej trudności, nawet osobie, która korzysta z niego po raz pierwszy.

Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić KPO, wskazując pierwotną i docelową lokalizację transportowanych odpadów, a także informacje o rodzaju śmieci (kod odpadu) oraz ich wadze. Wytwórca/posiadacz odpadów wskazuje również:

  • dane podmiotu, który będzie transportował odpady,
  • opcjonalnie: dane podmiotu, który będzie przejmował odpady na dalszym etapie.

Podmioty można wyszukać w systemie za pośrednictwem wyszukiwarki. Przekazujący podaje także dane pojazdu, którym przewożone będą śmieci oraz wskazuje datę i godzinę ich odbioru. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu Karty Przekazania Odpadu system pozwala wygenerować potwierdzenie (można zatwierdzić również bez jego generowania), a dokumentowi zostaje nadany oficjalny bieg.

O tej pory transportujący odpady (ich odbiorca) może zweryfikować kartę po zalogowaniu się do systemu. Podczas samego przekazania odpadów powinien sprawdzić, czy deklarowany rodzaj (kod odpadu) oraz masa są zgodne z rzeczywistością. Jeśli tak, generuje w systemie potwierdzenie (klikając: „potwierdź przyjęcie”) i może rozpocząć transport (w przeciwnym wypadku możliwe jest wystawienie korekty, również za pomocą systemu).

Karta Przekazania Odpadów – jakich podmiotów dotyczy i jakie mają obowiązki?

W rejestrze BDO wyróżniono trzy role, jakie mogą pełnić podmioty w procesie transportu odpadów. Są to przekazujący i transportujący odpady, a także przejmujący (jeśli transport prowadzi więcej niż jedna firma):

  • Przekazujący odpady – posiadacz/wytwórca odpadów, który przekazuje je innemu podmiotowi. Jego obowiązkiem jest wystawienie KPO za pośrednictwem elektronicznego systemu BDO. Powinien to zrobić jeszcze przed transportem.
  • Transportujący odpady – który również musi być zarejestrowany w systemie BDO. Jego obowiązkiem jest potwierdzenie w BDO, że transport na zadeklarowane miejsce został zakończony.

Jeśli przekazywany odpad będzie transportowany przez jedną lub więcej firmę, należy uwzględnić je wszystkie w formularzu KPO. Każde przekazanie ładunku musi być niezwłocznie zaraportować w systemie. Dotyczy to także zakończenia transportu. W nomenklaturze BDO podmiot, który jest finalnym odbiorcą odpadów, nazwany jest przejmującym odpady. Warto dodać, że jeden podmiot może występować jednocześnie w kilku rolach. 

KPO – podstawa prawna i kary za brak prawidłowej ewidencji 

Wszystkie zasady związane z KPO są regulowane przez obowiązującą Ustawę o odpadach z dn. 14 grudnia 2012, a także inne rozporządzenia i regulacje (np. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dn. 23 grudnia 2019).

Obowiązujące przepisy zakładają również wysokie kary za niewywiązanie się z formalności. Brak prowadzenia wymaganej ewidencji wiąże się z karą aresztu lub grzywny, a także odpowiedzialnością finansową, adekwatnie do skali przewinienia. Polskie prawo zakłada w tym aspekcie kwoty od 5 000 do aż 1 000 000 złotych. Już sam transport odpadów bez wpisu w systemie BDO jest zagrożony grzywną od 2 000 do 10 000 złotych.

Outsourcing obsługi KPO – formalności warto zlecić fachowcom

Nie każdy wie, że obsługę KPO można zlecić firmie zewnętrznej, która będzie prowadzić wymaganą dokumentację w systemie na podstawie upoważnienia. Nasze usługi obejmują tworzenie KPO – Karty Przekazania Odpadu do każdego transportu. Wypełniamy formularz w imieniu klienta i weryfikujemy poprawność informacji. Oferujemy także outsourcing wielu innych formalności związanych z obrotem odpadami, w tym przede wszystkim:

  • Rejestracja przedsiębiorstwa w rejestrze BDO (bazie danych odpadowych), na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Usługa obejmuje wypełnienie dokumentów oraz złożenie ich w urzędzie, a także uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń.
  • Tworzenie i uzupełnianie rocznych kart ewidencji odpadów (KEO),
  • Opracowywanie rocznych sprawozdań odpadowych wg zasad BDO. 

Outsourcing obsługi KPO, pozwoli zapewnić wszelkie formalności związane z transportem odpadów profesjonalistom to nie tylko duża wygoda, ale przede wszystkim zabezpieczenie przed konsekwencjami finansowymi ewentualnych błędów lub zaniedbań w prowadzeniu dokumentacji.