Menu Zamknij

Czym jest Rejestr BDO i kto musi się rejestrować?

Rejestr BDO to baza danych, w której zbierane są informacje o przedsiębiorstwach, które wytwarzają odpady lub gospodarują nimi w inny sposób. Głównym celem rejestru jest kontrola obrotu odpadami i przeciwdziałanie wszelkim nieprawidłowościom: ich nielegalnemu składowaniu, importowi, czy niezgodnej z przepisami utylizacji. Czym dokładnie jest numer rejestrowy BDO, dla kogo jest obowiązkowy i co zrobić, aby go uzyskać?

Czym jest BDO?

Skrótowe określenie Rejestr BDO oznacza Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr ten jest częścią szerszej bazy: bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO.

Dzięki BDO możliwe jest między innymi elektroniczne organizowanie dokumentów i śledzenie powstałych śmieci. Jak podaje rządowy serwis gov.pl: BDO pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Jest to także ułatwienie dla przedsiębiorców, ponieważ pozwala uprościć procedury i biurokrację (np. przez ograniczenie wizyt w urzędzie). Wszystkie podmioty, które zostały wpisane do rejestru BDO od stycznia 2020 roku są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej. Także rejestracja w systemie odbywa się internetowo.

Kto musi uzyskać wpis do BDO?

Obowiązek rejestracji w systemie BDO reguluje obowiązująca Ustawa o odpadach, z dn. 14 grudnia 2012, przede wszystkim artykuł 50. oraz 51. tego dokumentu.

W praktyce rejestracja dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, które wytwarzają produkty w opakowaniach i wprowadzają je do obrotu, a także podmiotów, które gospodarują odpadami lub je wytwarzają. Numer BDO będzie zatem potrzebny – między innymi – firmom budowlanym, budowlano-remontowym i produkcyjnym.

Cytując za portalem gov.pl, obowiązek wpisu do rejestru BDO dotyczy przedsiębiorstw, które:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Trzeba pamiętać, że jeśli dana forma działalności wymaga umieszczenia w rejestrze BDO, należy uzyskać numer jeszcze przed jej rozpoczęciem. Dotyczy to także niewielkich podmiotów, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych, których obowiązuje ewidencja odpadów – są to na przykład salony kosmetyczne, warsztaty, gabinety lekarskie, ale także sklepy. W praktyce w BDO powinny być zarejestrowane niemal wszystkie działalności wydające torebki foliowe.

BDO – kto musi się rejestrować?

Rejestr prowadzą i aktualizują marszałkowie województw – decyzja o wpisie do systemu zostanie wydana do 30 dni od złożenia poprawnie wypełnionego wniosku. Wraz z potwierdzeniem rejestracji, przedsiębiorcy zostanie przyznany numer BDO.

Niektóre obszary działalności są automatycznie (z urzędu) wpisywane do rejestru BDO, niektóre wymagają złożenia wniosku przez przedsiębiorcę. O tym, czy firma powinna złożyć wniosek o wpis do rejestru, decyduje zakres i obszar działalności). Obszary, które zobowiązują do prowadzenia rejestru BDO, to:

 • Preparaty smarowe, oleje, opony pneumatyczne – m.in. wprowadzanie produktów na rynek krajowy, eksport wewnątrzwspólnotowy, recykling i odzysk odpadów powstałych z tych produktów.
 • Sprzęt elektryczny/elektroniczny, m.in. wprowadzanie na rynek, zbiórka zużytych produktów, organizacja recyklingu i innych form odzysku.
 • Opakowania, produkty w opakowaniach i odpady opakowaniowe (np. organizacja odzysku, wytwarzanie, eksport i import).
 • Baterie, akumulatory.
 • Motoryzacja (np. stacje demontażu, podmioty wprowadzające pojazdy na rynek)
 • Działalność w zakresie transportu i obrotu odpadami.
 • Działalność gmin w zakresie utrzymania czystości (punkty selektywnej zbiórki odpadów, odbiór odpadów komunalnych).

Szczegółowy wykaz, uwzględniający obszary i zakresy działalności dostępny jest na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/170. Uwzględniono tutaj także spis działalności, które zostają wpisane do rejestru BDO z urzędu – to przedsiębiorcy, którzy uzyskali wcześniej odpowiednie pozwolenia lub koncesje na wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie lub składowanie odpadów). Podmioty te są również wymienione w art. 51 ust. 1 wspomnianej wcześniej ustawy o odpadach.

BDO – kto jest zwolniony z obowiązku rejestracji?

Szczegółowy wykaz podmiotów, które nie muszą rejestrować się w systemie, można znaleźć na stronach gov.pl. Obowiązkowi rejestracji nie podlegają między innymi:

 • Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalność gospodarczej, a odpady wykorzystują na potrzeby własne.
 • Rolnicy, którzy wytwarzają odpady i gospodarują na obszarze mniejszym niż 75 ha.
 • Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają „standardowe”, komunalne odpady w niewielkich ilościach. Uwzględnimy tutaj małe i średnie działalności biurowe, takie jak na przykład kancelarie prawne). Wytworzone w części socjalne odpady traktuje się tak jak śmieci wytworzone przez gospodarstwo domowe.

Trzeba też pamiętać, że w przypadku gdy przedsiębiorca lub osoba prywatna podpisz umowę o remont, rozbiórkę, konserwację lub inne usługi budowlane, za gospodarkę odpadami odpowiada wykonawca tych robót (chyba że strony umówiły się inaczej). W takiej sytuacji zlecający pracę nie musi znajdować się w rejestrze BDO – wystarczy, że jest tam zarejestrowana firma budowlana lub odbierająca odpady.

Numer BDO – co jeszcze warto wiedzieć?

Przepisy dotyczące bazy BDO mogą wydawać się skomplikowane. Aby łatwo sprawdzić, czy obowiązuje Cię konieczność rejestracji w BDO, możesz wypełnić krótką ankietę na oficjalnej stronie Ministerstwa Środowiska: https://bdo.mos.gov.pl/ankieta/. W przypadku dalszych wątpliwości, szczegółowych informacji udzieli urząd marszałkowski. 

Warto wiedzieć, że sporą część formalności i obowiązków związanych z bazą BDO można zlecić firmie zewnętrznej. Naszym klientom oferujemy usługi outsourcingu BDO i opracowywania sprawozdań rocznych. Pomagamy przeprowadzić ewidencję odpadów od strony formalnej, w tym:

Nasi klienci mogą upoważnić nas do rejestru BDO, tym samym usprawnić wiele codziennych procesów. Warto pamiętać, że niewywiązanie się z obowiązku rejestracji w BDO może wiązać się z grzywną od 5 000 do nawet 1 000 000 złotych. Także rejestracja w BDO po terminie jest zagrożona sankcjami. Przypomnijmy, że przedsiębiorca powinien mieć przyznany numer od pierwszego dnia prowadzonej działalności.