ZAMÓW KONTENER: 888 555 332, 888 555 322    [email protected]

Aktualności

Wg NIK wprowadzony przed 2 laty nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi nie doprowadził do rozwiązania problemu dzikich wysypisk, jak również spowodował wzrost kosztów gospodarowania odpadami. Wg oceny NIK gminy nie potrafią rzetelnie oszacować ilości wytwarzanych śmieci i nakładają na mieszkańców wyższe opłaty. Kontrola wykazała, że żaden z celów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach nie został w pełni zrealizowany.

System miał zapewnić selektywne zbieranie odpadów, doprowadzić do ograniczenia składowania i jak najlepszego ich zagospodarowania,
zapobiec nielegalnemu pozbywaniu się śmieci. W 60% skontrolowanych gmin powstawały “dzikie wysypiska”. Ich liczba wzrastał – na koniec 2013 r. było ich 894, a we wrześniu 2014 r. – 1452. Wg danych Ministerstwa Środowiska przed 1 lipca 2013 r. w lasach porzucono blisko 45 tys. m3 odpadów, a po 1 lipca 2013 r. wielkość ta wzrosła do 76 tys. m3. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych podała, że w 2013 r. w lasach zebrano 125 tys. m3 śmieci, a w 2014 r. 120 tys. m3. Wg NIK większość gmin na bieżąco usuwa dzikie wysypiska, ale ich działania są nieskuteczne, bowiem w tych samych miejscach tworzą się nowe składowiska. W raporcie NIK opisana jest sytuacja w Radomiu, gdzie dzikie składowiska powstawały w trzech miejscach objętych
monitoringiem straży miejskiej