Menu Zamknij

Utylizacja papy – kod odpadu i co zrobić z papą po remoncie?

utylizacja papy

Sposób utylizacji papy budowlanej różni się od metod wywozu innych odpadów budowlanych. Przy składowaniu i odbiorze pozostałości tego materiału należy zastosować się do odpowiednich zasad bezpieczeństwa – w innym przypadku odpady papy mogą w niekorzystny sposób oddziaływać na środowisko, a nawet zagrażać zdrowiu innych osób. Jak i gdzie utylizować papę, aby cały proces przebiegał sprawnie i bezpiecznie?


Zastosowanie papy budowlanej

Papa jest materiałem budowlanym, który ze względu na dobre właściwości izolacyjne jest często wykorzystywany przy budowie pokryć dachowych, stawianiu konstrukcji podziemnych oraz fundamentów. Dzięki niej można skutecznie zabezpieczyć powierzchnie podatne na działanie wody, słońca oraz skrajnych temperatur bez degradującego wpływu na trwałość i użyteczność pokrycia. W budownictwie papa ceniona jest przede wszystkim ze względu na łatwość montażu i uniwersalność.

W sprzedaży dostępne są różne rodzaje asortymentu m.in. papa podkładowa, papa powierzchniowa czy papa wentylacyjne, które mają różne zastosowania. O wykorzystaniu poszczególnego rodzaju papy w głównej mierze decyduje jej skład, a dokładniej komponenty warstw, które zespolone w całość tworzą wytrzymały materiał.

Papa budowlana cechuje się wielowarstwową konstrukcją. Wkładka nośna wykonana ze szkła, poliestru lub tektury jest nasączana przy użyciu różnego rodzaju mas m.in. smołowej i bitumicznej. Proces ten jest powtarzany kilkakrotnie, co zapewnia papie wysoką wytrzymałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych. W ostatnim etapie papa jest pokrywana posypką mineralną.

Papa – jaki to odpad?

Odpady papy powstają najczęściej przy wymianie pokrycia dachowego, rozbiórce fundamentów lub wyburzaniu starych budynków. Pozostałości materiału mogą również pojawić się w trakcie kładzenia nowej powierzchni dachowej w formie niezużytych fragmentów nowej papy. Ze względu na właściwości i wykorzystanie w procesie produkcji substancji, które mogą wpływać w sposób degradujący na środowisko, odpady papy muszą zostać zagospodarowane w odpowiedni sposób.

Odpadowa papa nie może być składowana razem ze śmieciami komunalnymi, a także trafić do kontenera ze zmieszanymi odpadami budowlanymi. Z myślą o właściwej i bezpiecznej utylizacji papy należy zamówić pojemnik dedykowany składowaniu wyłącznie tego rodzaju materiału budowlanego.

Czy papa to odpad niebezpieczny? – kod kod odpadu 17 03 80

Papa (kod odpadu 17 03 80) może stanowić niebezpieczny odpad w zależności od składu i mieszanek materiałów, które posłużyły do jej produkcji. Odpady papy są zaliczane do śmieci poremontowych i nie powinno się ich utylizować we własnym zakresie. W procesie spalania lub unieszkodliwiania tego materiału mogą wydzielić się substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego, co negatywnie wpłynie na jakość gleby, powietrza, wód gruntowych, a także zdrowie zwierząt i ludzi.

Jak utylizować papę?

Utylizacja papy odbywa się w zakładach przystosowanych do unieszkodliwienia tego rodzaju odpadów. W spalarniach wyroby budowlane zostają zutylizowane bez następstw całego procesu dla ekosystemu. Wybrane rodzaje papy budowlanej można również poddać recyklingowi. Przetwórstwem papy odpadowej zajmują się najczęściej firmy profesjonalnie zajmujące się produkcją bitumicznych konglomeratów, dzięki czemu zużyte materiały budowlane mogą następnie posłużyć przy budowie dróg lub uszczelnieniu wybranych powierzchni.

Przedsiębiorstwa komunalne zajmujące się wywozem odpadów domowych od mieszkańców nie oferują wywozu papy, dlatego o właściwe zagospodarowanie pozostałości budowlanych należy zadbać samodzielnie. W procesie tym pomaga Gruznet, oferując kontenery na wynajem i wywóz odpadów z papy dla firm.

Wywóz odpadów papy

Z myślą o bezpiecznym dostarczeniu papy do zakładu utylizacji lub spalarni warto zamówić kontener przeznaczony do składowania papy odpadowej. Takie rozwiązanie minimalizuje skutki niekorzystnego oddziaływania śmieci budowlanych na środowisko i pozwala uniknąć kar finansowych związanych z niepoprawnym gospodarowaniem odpadami. Zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach przekazanie papy do utylizacji jest obowiązkiem wszystkich mieszkańców oraz firm, które w ramach swoich działalności stają się wytwórcami odpadów.

W Gruznet dostarczamy kontenery na odpady z papy na terenie całej Polski. Papę odpadową przekazujemy w ręce firm, które posiadają niezbędne pozwolenia do transportu i przetwórstwa tego rodzaju nieczystości poremontowych. W czasie odbioru odpadów wystawiamy KPO (kartę przekazania odpadów) zgodnie z wymogami ewidencji BDO. Kontenery na odpady papy możesz zamówić bezpośrednio na naszej stronie internetowej przez formularz kontaktowy, mailowo oraz telefonicznie.

Koszt utylizacji papy

Cena wywozu papy w kontenerach zależy od wielu czynników m.in. ilości odpadów, docelowego miejsca podstawienia kontenera (odbioru odpadów) oraz liczby realizowanych zleceń. Za średni koszt utylizacji papy przy współpracy z firmą zajmującą się wywozem odpadów wynosi około 1000 złotych. Koszty utylizacji papy mogą być większe przy zamówieniu większej liczby kontenerów i zmniejszyć się w przypadku większej częstotliwości korzystania z naszych usług.