Menu Zamknij

Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych (dalej: „Dane Osobowe”) przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej www.gruznet.pl (dalej: „Serwis”) jest GTN Polska Sp. z o.o. (dalej: „GTN Polska”) z siedzibą w Warszawie (04-993), przy ulicy Bysławskiej 82 /114, NIP: 9522196768, adres e-mail: biuro@gtnp.pl

W ramach Serwisu mogą znajdować się odesłania do stron internetowych innych podmiotów. W celu uzyskania informacji, jak Dane Osobowe przetwarzane są przez te podmioty, prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi przez nie politykami prywatności.

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe kiedy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego (oraz za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, mediów społecznościowych).

Jeśli kontaktują się Państwo z nami, Dane Osobowe przetwarzamy w celu komunikacji z Państwem i udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość – podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes GTN Polska (art. 6 ust. 1 lit. f RODO[1]).

Jeśli korzystają Państwo z formularza dostępnego w Serwisie lub kontaktują się z nami w inny sposób w celu zawarcia umowy, podstawa przetwarzania Danych uzależniona jest od tego, czy działają Państwo w imieniu własnym czy reprezentowanego przez siebie podmiotu. Jeśli mają być Państwo stroną umowy zawieranej z GTN Polska, podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Jeśli stroną umowy ma być reprezentowany przez Państwa podmiot, Dane Osobowe przetwarzamy w celu zawarcia umowy pomiędzy GTN Polska a reprezentowanym przez Państwa podmiotem, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa Dane Osobowe możemy przetwarzać również w celu:

wypełniania obowiązków prawnych GTN Polska (np. podatkowych, księgowych etc.) – podstawą przetwarzania Danych Osobowych będzie realizacja obowiązków prawnych spoczywających na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

obrony przed potencjalnymi roszczeniami i w celu ew. kierowania roszczeń – podstawą prawną takich działań będzie wówczas prawnie uzasadniony interes GTN Polska (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Źródło i przyczyny ujawnienia Danych Osobowych

Dane Osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pana/ Pani albo od reprezentowanego przez Pana/ Panią podmiotu. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu i prowadzenia komunikacji z GTN Polska, w tym za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie.

IV. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych

Jeśli kontaktują się Państwo z nami, zakres danych przetwarzanych przez GTN Polska zależy od wybranej formy kontaktu i tego, jakie dane zostaną nam przez Państwa przekazane w trakcie komunikacji. GTN Polska może przetwarzać w szczególności następujące dane: Państwa imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko/ pełniona funkcja, podmiot zatrudniający, adres IP, media społecznościowe służące do nawiązania kontaktu oraz treść prowadzonej komunikacji.

Jeśli kontaktujecie się Państwo z nami za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, przetwarzamy Dane Osobowe podane w tym formularzu oraz udostępnione nam w ramach ew. dalszej komunikacji pomiędzy Państwem a GTN Polska. Dane te obejmują w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, NIP, informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

V. Odbiorcy Danych Osobowych lub kategorie odbiorców

Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi GTN Polska współpracuje w ramach bieżącej działalności, takim jak dostawcy usług IT oraz dostawcy usług prawnych, księgowych, doradczych i marketingowych. Wszystkie te podmioty uzyskają dostęp wyłącznie do tych Danych Osobowych, które będą niezbędne do wykonania przez nie określonych działań.

Możemy też zostać zobowiązani do udzielenia określonych informacji organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (ale wyłącznie w oparciu i w zakresie wynikającym z właściwej podstawy prawnej).

VI. Okres, przez który Dane Osobowe będą przetwarzane

Państwa Dane Osobowe udostępnione w ramach kontaktu z nami, będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane Osobowe udostępnione nam w związku z zawarciem umowy z GTN Polska, przetwarzane będą przez okres niezbędny do jej zawarcia oraz – jeśli do takiego zawarcia dojdzie – przez okres jej obowiązywania, a po jego upływie:

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa (np. przepisy podatkowe i rachunkowe);

przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z tej umowy.

Okresy te mogą ulec właściwemu wydłużeniu w przypadku zgłoszenia roszczeń lub wszczęcia postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa będą zobowiązywać nas do dłuższego ich przetwarzania.

VII. Uprawnienia osoby, której dotyczą Dane Osobowe

Osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje (na zasadach określonych obowiązującymi przepisami): 1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; 2) prawo ich sprostowania; 3) usunięcia; 4) ograniczenia przetwarzania; 5) prawo do przenoszenia danych; 6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartego wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

IX. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane Osobowe mogą zostać przekazane do naszych partnerów zlokalizowanych poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług wspierających działalność GTN Polska (np. usług informatycznych). Bezpieczeństwo Danych Osobowych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Może Pan/ Pani otrzymać kopię zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa poza EOG, wykorzystując dane kontaktowe wskazane powyżej.

X. Pliki cookie

GTN Polska wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Pliki cookie zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią Danych Osobowych (nie pozwalają na Państwa identyfikację). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać przypisane konkretnej osobie, a tym samym zostać uznane za Dane Osobowe. W stosunku do tego typu informacji stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego dokumentu dotyczące Danych Osobowych.

W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do momentu zamknięcia przeglądarki. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu, kiedy zostaną przez Państwa usunięte.

Pliki cookie wykorzystywane w ramach Serwisu:

NazwaOpisCzas wygaśnięcia
_gaSłuży do identyfikacji użytkowników.2 lata
_gatOgranicza liczbę wysyłanych żądań w przypadku wzmożonego ruchu.1 minuta
_gidSłuży do identyfikacji użytkowników.24 godziny
cookielawinfo-checkbox-necessaryPrzechowuje informacje o zgodzie użytkownika na pliki cookie z kategorii „Niezbędne”.365 dni
CookieLawInfoConsentPrzechowuje informacje o udzielonych zgodach na wykorzystanie plików cookie.11 miesięcy
viewed_cookie_policyPrzechowuje informacje o tym, czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z plików cookie.11 miesięcy

GTN Polska może umożliwić wykorzystywanie mechanizmu cookies w Serwisie innym podmiotom (np. udostępniającym tzw. „wtyczki społecznościowe”). Więcej informacji o plikach cookie stosowanych przez te podmioty mogą Państwo znaleźć w ich politykach prywatności i cookies.

Jeśli korzystanie z plików cookie jest niezbędne do funkcjonowania Serwisu, podstawę prawną naszego działania stanowi art. 173 ust. 3 pkt 2 prawa telekomunikacyjnego (niezbędność do wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną). Odwiedzając Serwis, w zależności od bieżących funkcjonalności Serwisu, mogą Państwo także wyrazić zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie, które nie są niezbędne do jego działania, ale pozwalają nam w poprawianiu jakości Serwisu. W takiej sytuacji podstawą prawną dla korzystania przez nas z cookies jest Państwa dobrowolna zgoda.

Dane gromadzone w związku z korzystaniem przez nas z plików cookie przechowywane są maksymalnie przez okresy wskazane w powyższej tabeli.

Mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, usunąć je lub zablokować, korzystając w tym celu z ustawień Państwa przeglądarki internetowej lub urządzeń mobilnych. Pliki cookies nie są szkodliwe dla Państwa urządzenia, a ograniczenie ich stosowania może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.