Menu Zamknij

Regulamin serwisu

Regulamin gruznet.pl

§ 1. Definicje

GTN – GTN Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 82/114, 04-993 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000786912, NIP: 9522196768, REGON: 383387048, o kapitale zakładowym 30 000,00 złotych;

Serwis – serwis prowadzony przez GTN znajdujący się pod adresem https://www.gruznet.pl

Formularz – formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej: https://www.gruznet.pl/zamowonline/, za pośrednictwem którego Użytkownik serwisu nawiązuje kontakt handlowy z GTN, składając zapytanie o Wycenę;

Użytkownik serwisu – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą związaną z lub skutkującą wytwarzaniem odpadów budowlanych i około budowlanych, będąca zarejestrowana w BDO;

Wycena – oferta organizacji odbioru odpadów, w skład którego wchodzi m.in. usługa transportu i odbioru odpadów budowlanych, opakowaniowych oraz innych świadczonych w ramach działalności gospodarczej GTN;

Portal – platforma internetowa prowadzona przez GTN znajdująca się pod adresem https://www.sklepBDO.gruznet.pl, za pośrednictwem której Klient ma możliwość złożenia Zamówienia Usługi;

Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienie za pośrednictwem Portalu. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może złożyć Zamówienie wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Usługa – usługa polegająca na prowadzeniu administracji w systemie BDO, na utworzonym przez klienta dedykowanym koncie z uprawnieniami podrzędnymi w systemie BDO, realizowana na podstawie złożonego przez Klienta za pośrednictwem Portalu Zamówienia. Zakres usługi obejmuje wybrane przez Klienta w Zamówieniu warianty, przedstawione szczegółowo na Portalu;

Zamówienie – składane za pośrednictwem Portalu Zamówienie Usługi, w ramach którego precyzowane są zakres i elementy niezbędne dla realizacji Usługi, jak również Cena zamawianej Usługi;

Cena – wynagrodzenie za realizację Usługi w zakresie wskazanym przez Klienta w treści Zamówienia;

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;

BDO – baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach;

Regulamin – niniejszy Regulamin obejmujący dot. formularza kontaktowego gruznet.pl oraz zamówienia usługi prowadzenia administracji w systemie BDO

§ 2. Informacje ogólne

 1. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika serwisu z Formularza znajdującego się w Serwisie oraz określa zasady składania przez Klienta Zamówień na Usługi za pośrednictwem Portalu, jak również zakres i sposób świadczenia Usług.
 3. Poprzez skorzystanie z Formularza Użytkownik serwisu oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia Regulaminu, zobowiązując się do ich przestrzegania.
 4. Poprzez skorzystanie z Formularza Użytkownik serwisu wyraża zgodę na kontakt handlowy ze strony GTN, w tym otrzymanie drogą elektroniczną oferty handlowej.
 5. Skorzystanie z Formularza stanowi wyłącznie złożenie zapytania o ofertę handlową GTN. Poprzez skorzystanie z Formularza w szczególności nie dochodzi do złożenia oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani do złożenia wiążącego zamówienia na jakiekolwiek Usługi.
 6. Formularz dedykowany jest wyłącznie dla Użytkowników serwisu. GTN nie świadczy Usług na rzecz osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego ani na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, względem których zamówione Usługi nie wykazują charakteru zawodowego, tj. nie mają związku z przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej wskazanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Zamówienie Usług może nastąpić bez korzystania z Formularza, drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Dane kontaktowe GTN wskazane są w na stronie internetowej: https://www.gruznet.pl/kontakt/
 8. Wszelkie informacje wskazane w ramach Portalu, w tym informacje o Cenach, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. Poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem Portalu, Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie obowiązków i odpowiedzialności Klienta wskazanych w § 4 ust. 3 oraz § 6 Regulaminu. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne i dobrowolne.
 10. Klient może zamówić Usługi wyłącznie za pośrednictwem Portalu.
 11. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania paragonu fiskalnego lub faktury VAT w formie papierowej. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Zamówieniu.
 12. GTN zastrzega sobie prawo do zmiany treści i szaty graficznej Portalu, zawartych tam treści, w tym treści oferty Usług lub poszczególnych elementów handlowych oferowanych Usług, w tym wynagrodzenia, w każdym czasie i bez podania przyczyny.
 13. GTN nie stosuje w ramach Portalu mechanizmu plasowania w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 3. Kwestie techniczne funkcjonowania Serwisu i Portalu

 1. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu i Portalu niezbędne są:
  • dostęp do sieci Internet,
  • prawidłowo zainstalowana, skonfigurowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Apple Safari.
 2. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu i Portalu zaleca się również włączenie obsługi plików cookies. Wyłączenie takiej obsługi może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie z Serwisu i Portalu lub ich części.
 3. Niezależnie od powyższego, dla zapewnienia najlepszej funkcjonalności Serwisu i Portalu, zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych i ich bieżące aktualizowanie.
 4. GTN dokłada wszelkich starań w zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa korzystania z Serwisu i Portalu. W przypadkach stwierdzenia okoliczności wpływających na bezpieczeństwo korzystania, w tym stwierdzenia obecności plików zawierających wirusy lub innego rodzaju złośliwe oprogramowanie, należy przekazać taką informację na adres email: sklep@gruznet.pl
 5. GTN zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, ingerencji w strukturę techniczną, czasowego całościowego lub częściowego wyłączenia funkcjonalności Serwisu i Portalu, w każdym czasie bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników serwisu i Klientów, w celach prowadzenia diagnostyki, konserwacji, wprowadzania ulepszeń, dodawania lub modyfikacji Usług. W każdym przypadku takiego wyłączenia lub o innych zaistniałych problemach technicznych w funkcjonowaniu Serwisu i Portalu, GTN informuje za pośrednictwem Serwisu i Portalu o takich zdarzeniach oraz o szacunkowym czasie trwania takiego wyłączenia.
 6. GTN nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w dostępności do Serwisu i Portalu lub ich nieprawidłowe funkcjonowanie wynikające z ograniczeń w dostępie do sieci Internet, błędów w przesyle danych, działań osób trzecich niezależnych od GTN, usterek technicznych lub nieprawidłowej konfiguracji urządzeń Użytkownika serwisu lub Klienta, jak i z przyczyn wskazanych w ust. 5 powyżej.
 7. Zabronione są wszelkie działania mogące skutkować zakłóceniem funkcjonalności lub destabilizacją Serwisu i Portalu. Przez korzystnie z Serwisu lub Portalu Użytkownik serwisu oraz Klient zobowiązuje się do niepodejmowania takich działań lub działań o analogicznym charakterze lub skutku.

§ 4. Korzystanie z formularza

 1. W celu skorzystania z Formularza, Użytkownik serwisu wprowadza w wyznaczonych polach następujące informacje:
  • imię składającego zapytanie,
  • telefon kontaktowy i firmowy adres email składającego zapytanie,
  • NIP Użytkownika serwisu,
  • miejsce realizacji odbioru odpadów,
  • kategoria odpadów,
  • wymagana wielkość kontenera na odpady,
  • wymagana ilość kontenerów,
  • dodatkowe informacje, mające istotne znaczenie dla wyceny.
 2. Dla przygotowania i złożenia Wyceny i podjęcia dalszych czynności przez GTN, konieczne jest przetwarzanie danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika serwisu w treści Formularza. W przypadku braku zgody Użytkownika serwisu na przetwarzanie danych, GTN nie podejmie dalszych czynności, a zgłoszone zapytanie o ofertę nie będzie realizowane.
 3. W przypadku braku wskazania danych kontaktowych, co uniemożliwia kontakt GTN z Użytkownikiem serwisu w celach złożenia oferty handlowej, zgłoszone zapytanie o ofertę nie będzie realizowane.
 4. GTN zastrzega sobie prawo odmowy podjęcia kontaktu handlowego z podmiotami nie spełniającymi wymogi określone Regulaminem.
 5. Zapytanie o Wycenę zostaje złożone z chwilą potwierdzenia chęci kontaktu przez Użytkownika serwisu przez przycisk „Wyślij Wiadomość”.
 6. W przypadku woli zamówienia Usług obejmujących różne kategorie odpadów, konieczne jest złożenie odrębnych zapytań na każdą kategorię.
 7. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do korzystania z Formularza zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem i dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych, podawanie danych kontaktowych (telefon, email) innych osób bez ich zgody, danych uniemożliwiających wykonanie Usługi po złożeniu i akceptacji oferty. Użytkownik serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane wskazane w Formularzu, w tym za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 8. Użytkownik serwisu potwierdza i akceptuje, że Formularz służy wyłącznie do nawiązania kontaktu handlowego z GTN.
 9. Po złożeniu zapytania za pośrednictwem Formularza, GTN nawiązuje kontakt elektroniczny (email) lub telefoniczny z Użytkownikiem serwisu, celem doprecyzowania zakresu odbioru odpadów, którymi Użytkownik serwisu jest zainteresowany i złożenia oferty zamówienia usług lub stałej współpracy, w zależności od preferencji i oczekiwań.
 10. Szacunkowy czas oczekiwania na kontakt inicjujący ze strony GTN wynosi 4 godziny robocze. GTN nie gwarantuje nawiązania kontaktu z Użytkownikiem serwisu we wskazanym terminie, który ma charakter wyłącznie orientacyjny.
 11. Dalsze czynności, w tym bezpośredni kontakt pomiędzy GTN i Użytkownikiem serwisu, złożenie i akceptacja oferty oraz realizacja odbioru odpadów, nie podlega regulacji Regulaminu.
 12. GTN nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone do Formularza przez Użytkownika serwisu.
 13. GTN nie ponosi odpowiedzialności za brak lub przerwy w dostępności, błędy w funkcjonowaniu Formularza z przyczyn niezależnych od GTN lub z innych przyczyn technicznych, związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego, strony internetowej gruznet.pl, połączenia internetowego Użytkownika serwisu.

§. 5. Korzystanie z Portalu i składanie Zamówień

 1. Usługi oferowane za pośrednictwem Portalu skierowane są do Klientów nie będących Konsumentami.
 2. Zamówienia składane są za pośrednictwem dedykowanych formularzy w ramach Portalu, dostępnym 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 i 6 Regulaminu. W celu skutecznego i prawidłowego złożenia Zamówienia konieczne jest wskazanie danych oznaczonych w ramach formularza znakiem ”*”, oznaczającego pola obligatoryjne.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktualnego nr NIP prowadzonej działalności.
 4. Klient potwierdza zainteresowanie wybraną Usługą poprzez kliknięcie opcji „Przejdź dalej”.
 5. W celu złożenia i realizacji Zamówienia, Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia o następujące dane:
  • Dane zamawiającego / Adres do faktury: – nazwa firmy / adresu – ulica / nr budynku / nr lokalu – kod pocztowy / miasto – adres email – telefon kontaktowy
  • wybór platformy płatności (z dostępnych opcji: Przelewy24, Blik, Przelewy24 raty),
  • wymagane oświadczenia.
 6. Klient zobowiązany jest w ramach informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej, do podania danych prawdziwych i konkretnych, umożliwiających prawidłowe złożenie i przetworzenie Zamówienia oraz realizację Usługi.
 7. Klient potwierdza chęć zamówienia Usługi w zakresie zgodnym z podanymi danymi i dokonanymi wyborami poprzez wybór opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 8. Do czasu potwierdzenia poprzez kliknięcie „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość zmiany wybranej kategorii Usługi, jak i wszystkich podanych dotychczas danych.
 9. Potwierdzając chęć złożenia Zamówienia zgodnie z ust. 7 powyżej, Klientowi prezentowane jest podsumowanie treści Zamówienia, oraz odnośnik do dokonania płatności Ceny.
 10. Z chwilą dokonania płatności Ceny, umowę na realizację Usługi zgodnie z Zamówieniem Klienta i Regulaminem uważa się za zawartą.
 11. GTN potwierdza złożenie Zamówienia i zawarcie umowy o świadczenie Usługi niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Klienta wskazany w treści Zamówienia.

§ 6. Cena i płatności

 1. Wszystkie kwoty widniejące w Portalu są podane w polskich złotych. Kwoty prezentowane w ramach Portalu podczas składania Zamówienia są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
 2. GTN uprawniony jest do wprowadzania zmian wynagrodzenia za Usługi oferowane za pośrednictwem Portalu w każdym czasie. Aktualne stawki wynagrodzenia za realizację Usług zawsze prezentowane są w toku składania Zamówienia. Ostateczna wysokość Ceny za wybraną przez Klienta Usługę jest prezentowana w podsumowaniu Zamówienia, przed dokonaniem płatności.
 3. Płatność Ceny za Usługi zamówione za pośrednictwem Portalu następuje wyłącznie za pośrednictwem systemu szybkich płatności Przelewy24, Blik, Przelewy 24 raty, w chwili złożenia Zamówienia (płatność z góry). Inne formy płatności nie są akceptowane. GTN nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie systemu natychmiastowych płatności, dostarczanego przez podmiot trzeci.
 4. W terminie do 3 Dni roboczych po zamówieniu Usługi i zapłacie Ceny, GTN przekazuje Klientowi fakturę VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Klienta wskazany w treści Zamówienia.
 5. Poprzez złożenie Zamówienia, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej.

§ 7. Realizacja Usługi

 1. W terminie do 3 Dni roboczych po zamówieniu Usługi i zapłacie Ceny, GTN przekazuje Klientowi fakturę VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Klienta wskazany w treści Zamówienia.
 2. GTN oświadcza, że prowadzi działalność polegającą na administrowaniu w imieniu wytwórców i podmiotów posiadających odpady, ich indywidualnymi kontami w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Zleceniobiorca działa wyłącznie w zakresie przyznanych mu kompetencji przez Klienta, świadcząc usługi z zakresu aktualizacji i prowadzenia konta BDO Klienta lub podejmując faktyczne czynności administracyjne z zakresu BDO, które prowadzone będą ze specjalnie utworzonego na ten cel przez Klienta dla GTN konta podrzędnego w systemie BDO.
 3. Klient zobowiązany jest do umożliwienia realizacji Usługi, w tym poprzez:
  • Utworzenia konta z uprawnieniami podrzędnymi w systemie BDO dla osób wskazanych przez GTN, za pomocą którego możliwe będzie prowadzenie ewidencji odpadów;
  • Przekazania danych, o których mowa w art. 67 ust. 3-3b ustawy o odpadach, celem wygenerowania karty przekazania odpadów lub karty ewidencji odpadów. Dane te przekazywane będą przez klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie na numery 221-220-200 lub 888-555-322. Generowanie wpisów w Kartach Ewidencji Odpadów następować może wyłącznie ze wskazaniem odpadów, które zostały zarejestrowane przez klienta;
  • Klient przyjmuje do wiadomości, że działania podejmowane przez Zleceniobiorcę realizowane będą w jego imieniu i na jego ryzyko. Wszelkie wygenerowane dokumenty identyfikowane będą w systemie BDO jako dokumenty pochodzące bezpośrednio od Klienta;
  • Klient przyjmuje do wiadomości, że GTN nie ponosi odpowiedzialności za zgodność ze stanem faktycznym informacji przekazanych przez Klienta w zakresie dokonywanych wpisów w BDO.
 4. GTN jest uprawniony do odmowy przyjęcia lub realizacji Zamówienia w każdym przypadku i bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku, gdy:
  • Zamówienie nie zostanie przez Klienta opłacone, w tym, w przypadku zwrotu płatności na rzecz Klienta przez system płatności, niezależnie od przyczyn takiego zdarzenia,
  • Zamówienie nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub informacje te są nieprawdziwe lub niepełne, w sposób uniemożliwiający realizację Usługi,
 5. O odmowie przyjęcia lub realizacji Zamówienia GTN informuje Klienta niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Klienta wskazany w treści Zamówienia. W przypadku odmowy przyjęcia lub realizacji Zamówienia, gdy zostało ono przez Klienta opłacone, zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata Ceny, w terminie 7 Dni roboczych.
 6. GTN lub Klient nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przyjętych na siebie obowiązków w ramach realizacji Usług, gdy przyczyną niedopełnienia obowiązków jest wyłącznie siła wyższa. Przez siłę wyższą Strony zgodnie rozumieją zdarzenia zewnętrzne i nadzwyczajne, które uniemożliwiają należyte wykonanie Usługi, a których nie dało się przewidzieć lub zapobiec mimo zachowania należytej staranności i do których powstania nie przyczyniła się żadna ze stron. Okoliczności takie stanowić będą w szczególności: katastrofy naturalne, takie jak pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, przerwy w dostawie prądu trwające jednorazowo nieprzerwanie co najmniej 2 godziny, jak również wojna, zamieszki, a także akty władzy publicznej. W każdym takim przypadku strona dotknięta siłą wyższą zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o takiej okoliczności drugą stronę. W każdym takim przypadku Klient i GTN uzgodnią nowe zasady realizacji Usługi lub zdecydują o zaniechaniu jej realizacji.
 7. W celu zapewnienia pełnego i bieżącego kontaktu Klienta z GTN w ramach składania Zamówienia i realizacji Usług, GTN podaje dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej: sklep@gruznet.pl i telefon kontaktowy: 22 123 5579.
 8. Na wskazane wyżej dane kontaktowe Klient może również przekazywać inne informacje zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego § 8 Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie względem Klienta będącego Konsumentem. Stosowanie poniższych postanowień jest wyłączone względem Klienta nie będącego Konsumentem.
 2. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi Klient będący Konsumentem może złożyć drogą mailową lub pisemnie na wskazane w Regulaminie adresy GTN. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi można złożyć z wykorzystaniem wzoru oświadczenia zawartego w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od umowy o świadczenie Usługi, umowę taką uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od umowy o świadczenie Usługi, GTN zwraca na rzecz Klienta dokonane przez niego płatności w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. Zwrotu płatności dokonuje się na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została płatność.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w przypadku, gdy Usługa została w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta będącego Konsumentem.
 7. W przypadku żądania Klienta będącego Konsumentem realizacji Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym paragrafem, w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi w toku jej realizacji, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do uiszczenia Ceny w wysokości proporcjonalnej do stopnia wykonania Usługi na chwilę złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 9. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowej realizacji Usług Klient i Użytkownik serwisu zobowiązany jest zgłaszać na adres email: sklep@gruznet.pl w terminie 3 dni od stwierdzenia okoliczności będących podstawą reklamacji.
 2. W ramach reklamacji, Klient i Użytkownik serwisu zobowiązany jest podać następujące informacje: imię i nazwisko lub firma, nr zamówienia, szczegółowy opis stwierdzonych nieprawidłowości lub zastrzeżeń co do realizacji Usługi. Klient i Użytkownik serwisu może wskazać oczekiwany sposób rozpoznania reklamacji.
 3. Brak podania w treści reklamacji danych wskazanych powyżej skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia brakujących danych i przedłużeniem terminu rozpoznania reklamacji do czasu uzupełnienia danych. W tym celu GTN podejmie kontakt w celu ustalenia całości okoliczności faktycznych reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie do 14 dni od jej otrzymania przez GTN. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient lub Użytkownik serwisu zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została złożona reklamacja.

§ 10. Ochrona danych osobowych

Szczegółowe regulacje związane z ochroną danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu i Portalu, składania Zamówień oraz realizacji Usług reguluje Polityka Prywatności, na stronie www: https://www.gruznet.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie www.gruznet.pl.
 2. GTN uprawniony jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie i zakresie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie.
 3. GTN jest uprawniony do zawieszenia lub zaprzestania oferowania Usług za pośrednictwem Serwisu i Portalu w każdym czasie i bez wskazania powodu.
 4. W przypadku uznania poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawy – Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu i Portalu, i regulacji niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla GTN.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

GTN Polska sp. z o.o.

ul. Bysławska 82

04-993 Warszawa

adres email: sklep@gruznet.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o prowadzeniu administracji w systemie BDO

 

dotyczy: [nr zamówienia]

Ja – [imię i nazwisko konsumenta] / Działając w imieniu [forma klienta firmowego], będąc uprawniony do jej reprezentacji niniejszym odstępuję od zawartej umowy o prowadzeniu administracji w systemie BDO, objętych zamówieniem nr [nr zamówienia] z dnia [data złożenia zamówienia], złożonego za pośrednictwem portalu sklepBDO.gruznet.pl [ewentualne dalsze dane konkretyzujące zamówienie]