Menu Zamknij

Regulamin serwisu

Regulamin gruznet.pl

 • 1 Definicje

GTN – GTN Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 82/114, 04-993 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000786912, NIP: 9522196768, REGON: 383387048, o kapitale zakładowym 30 000,00 złotych;

Serwis – serwis prowadzony przez GTN znajdujący się pod adresem https://www.gruznet.pl

Formularz – formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej: https://www.gruznet.pl/zamow-online/, za pośrednictwem którego Klient nawiązuje kontakt handlowy z GTN, składając zapytanie o ofertę handlową dotyczącą Usługi;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą związaną z lub skutkującą wytwarzaniem odpadów budowlanych i około budowlanych, będąca zarejestrowana w BDO;

BDO – baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach;

Usługi – usługi organizacji odbioru odpadów, skład w której wchodzi m.in. usługa transportu i odbioru odpadów budowlanych, opakowaniowych oraz innych świadczonych w ramach działalności gospodarczej GTN;

Regulamin – niniejszy Regulamin formularza kontaktowego gruznet.pl.

 • 2 Informacje ogólne
 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta z Formularza znajdującego się w Serwisie.
 2. Poprzez skorzystanie z Formularza, Klient oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia Regulaminu, zobowiązując się do ich przestrzegania.
 3. Poprzez skorzystanie z Formularza, Klient wyraża zgodę na kontakt handlowy ze strony GTN, w tym otrzymanie drogą elektroniczną oferty handlowej Usług.
 4. Skorzystanie z Formularza stanowi wyłącznie złożenie zapytania o ofertę handlową GTN. Poprzez skorzystanie z Formularza w szczególności nie dochodzi do złożenia oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani do złożenia wiążącego zamówienia na jakiekolwiek Usługi.
 5. Formularz dedykowany jest wyłącznie dla Klientó W szczególności: a) GTN nie świadczy Usług na rzecz osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego ani na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, względem których zamówione Usługi nie wykazują charakteru zawodowego, tj. nie mają związku z przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej wskazanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; b) GTN nie świadczy Usług względem podmiotów nie zarejestrowanych w BDO.
 6. Korzystanie z Formularza jest dobrowolne i bezpłatne, nie wymaga rejestracji i logowania. Do prawidłowego korzystania z Serwisu i Formularza Klient winien posiadać, urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet, przeglądarkę internetową dającą możliwość wyświetlania stron internetowych z włączoną obsługą plików „cookies” oraz włączoną obsługą języka Javascrip.
 7. Zamówienie Usług może nastąpić również bez korzystania z Formularza, drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Dane kontaktowe GTN wskazane są w na stronie internetowej: https://www.gruznet.pl/kontakt/
 • 3 Korzystanie z Formularza
 1. W celu skorzystania z Formularza, Klient wprowadza w wyznaczonych polach następujące informacje:
 2. imię składającego zapytanie,
 3. telefon kontaktowy i firmowy adres email składającego zapytanie,
 4. NIP Klienta,
 5. miejsce realizacji Usługi,
 6. kategoria odpadów, której ma dotyczyć Usługa (z dostępnych opcji),
 7. wymagana wielkość kontenera na odpady (z dostępnych opcji),
 8. wymagana ilość kontenerów,
 9. dodatkowe informacje, mające istotne znaczenie dla treści oferty Usługi.
 10. Dla przygotowania i złożenia oferty Usług i podjęcia dalszych czynności przez GTN, konieczne jest przetwarzanie danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w treści Formularza. W przypadku braku zgody Klienta na przetwarzanie danych, GTN nie podejmie dalszych czynności, a zgłoszone zapytanie o ofertę nie będzie realizowane.
 11. W przypadku braku wskazania danych kontaktowych, co uniemożliwia kontakt GTN z Klientem w celach złożenia oferty handlowej, zgłoszone zapytanie o ofertę nie będzie realizowane.
 12. GTN zastrzega sobie prawo odmowy podjęcia kontaktu handlowego z podmiotami nie spełniających wymogów określonych Regulaminem, w szczególności – podmiotów nie figurujących w BDO.
 13. Zapytanie o ofertę zostaje złożone z chwilą potwierdzenia chęci kontaktu przez Klienta przez przycisk „Wyślij Wiadomość”.
 14. W przypadku woli zamówienia Usług obejmujących różne kategorie odpadów, konieczne jest złożenie odrębnych zapytań na każdą kategorię.
 15. Klient zobowiązany jest do korzystania z Formularza zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem i dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych, podawanie danych kontaktowych (telefon, email) innych osób bez ich zgody, danych uniemożliwiających wykonanie Usługi po złożeniu i akceptacji oferty. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane wskazane w Formularzu, w tym za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 • 4 Dalsze czynności
 1. Klient potwierdza i akceptuje, że Formularz służy wyłącznie do nawiązania kontaktu handlowego z GTN.
 2. Po złożeniu zapytania za pośrednictwem Formularza, GTN nawiązuje kontakt elektroniczny (email) lub telefoniczny z Klientem, celem doprecyzowania zakresu Usług, którymi Klient jest zainteresowany i złożenia oferty zamówienia Usług lub stałej współpracy, w zależności od preferencji i oczekiwań
 3. Szacunkowy czas oczekiwania na kontakt inicjujący ze strony GTN wynosi 4 godziny robocze. GTN nie gwarantuje nawiązania kontaktu z Klientem we wskazanym terminie, który ma charakter wyłącznie orientacyjny.
 4. Dalsze czynności, w tym bezpośredni kontakt pomiędzy GTN i Klientem, złożenie i akceptacja oferty oraz realizacja Usługi, nie podlega regulacji Regulaminu.
 • 5 Odpowiedzialność
 1. GTN nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone do Formularza przez Klienta.
 2. GTN nie ponosi odpowiedzialności za brak lub przerwy w dostępności, błędy w funkcjonowaniu Formularza z przyczyn niezależnych od GTN lub z innych przyczyn technicznych, związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego, strony internetowej gruznet.pl, połączenia internetowego Klienta.
 3. W zakresie związanym ze świadczeniem usług objętych niniejszym Regulaminem Klienci mają prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje Klient powinien kierować do GTN, na adres siedziby spółki, bądź na adres e-mail gtnp@gtnp.pl.
 4. W ramach reklamacji, Klient zobowiązany jest podać następujące informacje: imię i nazwisko lub firma, szczegółowy opis stwierdzonych nieprawidłowości lub zastrzeżeń co do realizacji Usługi. Klient może wskazać oczekiwany sposób rozpoznania reklamacji.
 5. Brak podania w treści reklamacji danych wskazanych w ust. 4 powyżej skutkować będzie wezwaniem Klienta do uzupełnienia brakujących danych i przedłużeniem terminu rozpoznania reklamacji do czasu uzupełnienia danych. W tym celu GTN podejmie kontakt z Klientem, w celu ustalenia całości okoliczności faktycznych reklamacji.
 6. Reklamacja Klienta zostanie rozpoznana w terminie do 14 dni od jej otrzymania przez GTN. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została złożona reklamacja. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, brak odpowiedzi w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji uznaje się za uznanie reklamacji zgodnie ze zgłoszeniem Klienta będącego Konsumentem.
 • 6 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych powierzonych za pośrednictwem Formularza jest GTN Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 82/114, 04-993 Warszawa.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności https://www.gruznet.pl/polityka-prywatnosci/.
 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na stronie internetowej gruznet.pl.
 2. GTN jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej gruznet.pl.
 3. GTN uprawniony jest do zaprzestania przyjmowania zapytań poprzez Formularz i/lub utrzymywania Formularza jako formy kontaktu z Klientami w każdym czasie.